Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

استاد ابوطالب مقیمی:

رازهای زیبای طبیعت و رازهای نهان هنر را خوب دریافتم و به صورت تابلو در طرح و رنگ بیان کردم؛ می خواستم رازهای درونی دل و عقده های هنر را آنطورکه باید و شاید بر روی تابلو بیاورم، افسوس که دست اجل مهلتم نداد.